Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Golden Drive Rijopleiding

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Golden Drive Rijopleiding, als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Golden Drive Rijopleiding. In de algemene voorwaarden zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op de lesovereenkomst, die tussen leerling en Golden Drive Rijopleiding overeen is gekomen.

 

Artikel 1 Verplichting Rijschool

 • De leerling krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen(WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

 

 • Het theorie- of praktijkexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

 

 • De leerling legt het rijexamen af met het voertuig waarin rijles wordt gegeven (auto of motor). In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesvoertuig.

 

 • De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

 

 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

 

Artikel 2 Verplichting leerling

 • Om autorijlessen te volgen dient de leerling minimaal 16,5 jaar oud te zijn. Om motorrijlessen te volgen dient de leerling minimaal 18 jaar oud zijn en in bezit van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles dient de leerling minimaal 16 jaar oud te zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldige legitimatiebewijs bij zich te hebben.

 

 • De leerling zorgt dient op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles aanwezig te zijn. Indien de leerling laat is, wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Is de leerling er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om het volledige lesbedrag in rekening te brengen.

 

 • Het annuleren of verschuiven van een les is mogelijk. Echter dient de leerling hierbij rekening te houden met een annuleringstermijn van minimaal 48 uur, voorafgaand aan de les. Houdt de leerling hier zich niet aan, dan heeft de rijdschool het recht om het volledige lesbedrag in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

 

 • Een te laat geannuleerde les waarbij sprake is van een dingende reden, wordt niet in rekening gebracht zoals in artikel 2.3 is genoemd.
 • Onder een dringende reden zoals in artikel 2.4 is benoemd, wordt verstaan;

– het overlijden van een naaste familie;

– een begrafenis;

– spoedopname in het ziekenhuis.

 • Onder geen dringende reden wordt verstaan;

– ziekte;

– ziekenhuisopname, waarbij de leerling weet dat hij/zij opgenomen wordt, maar dit        niet tijdig heeft doorgegeven;

– Verandering schoolrooster;

– Vakantie.

 

 • Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en- of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid verstrekt aan de rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld dienen naar eer en waarheid te worden ingevuld. Indien dit niet het geval is, berust de verantwoordelijkheid op de leerling en- of het ouderlijk gezag.

 

 • Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

 

 • Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Artikel 3 Schades en boetes motorrijles

 • Indien de leerling tijdens de rijles of het rijexamen bekeuring krijgt en- of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende bepalingen;
 1. De leerling kan aansprakelijk worden gesteld indien tijdens de motorrijles boetes en- of schade wordt veroorzaakt aan derden. De leerling is tijdens de motorrijlessen zowel feitelijk alsmede de juridische bestuurder.
 2. Indien de leerling op de motor zich zodanig opzettelijk misdraagt of ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding veroorzaakt, kan de rijschool de leerling hiervoor aansprakelijk stellen. Zowel voor verkeersovertredingen alsmede voor schade aan de lesmotor en- of aan derden.
 3. Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, dan mag hij/zij de lesmotor niet besturen. Indien de leerling toch motorrijlessen neemt, dan kan hij/zij aansprakelijk gesteld worden voor boetes en- of schades veroorzaakt aan de motor en- of derden.

 

Artikel 4 Bepalingen wijze van betaling rijles en lespakketten

 • Betalingen zijn zowel contant als bankoverschrijving mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden voor iedere les.

 

 • Indien de leerling een lespakket aanschaft, dient de betaling van de betaaltermijn uiterlijk 14 dagen na de betaaldatum voldaan te zijn. Indien de leerling hierin verzuimt, dan worden de lessen stopgezet.

 

 • Bij verzuim of tekortschieting in het tijdig betalen van de lesgelden, door de leerling, hanteert de rijschool het volgende;
 1. Indien er sprake is van een achterstand in de betaling, krijgt de leerling een eerste herinneringsfactuur. Wordt hier geen gehoor aangegeven, ontvangt de leerling 8 dagen na de eerste herinnering ,een aanmaning waarbij het te betalen lesbedrag vermeerderd wordt met aanmaningskosten (minimaal €10). Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 2. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Indien de leerling na de eerste herinnering en de aanmaning zoals vermeld wordt in lid a en b, dan wordt de betaling overgedragen aan de incassobureau. De extra kosten (incassokosten) die hieruit voortvloeien, zullen door de leerling betaald moeten worden.

 

 • Als de leerling een pakket heeft aangeschaft en hij/zij behaalt zijn/haar rijbewijs terwijl het pakket nog niet volledig benut is, dan heeft de leerling recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd. Hierbij wordt het lessenpakket uurtarief gehanteerd.

 

 • De afgenomen lespakketten zijn 36 maanden geldig na ingangsdatum van de eerste rijles.

 

 • Lespakketten die zijn aangeschaft worden bij stop zetten de rijopleiding, niet gecrediteerd.

Artikel 5 Rij(her)examen en tussentijdse toets

5.1 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, door redenen die aan de leerling toegerekend kunnen worden, dient de leerling de kosten te dragen voor een nieuwe examenaanvraag. Het examen komt te vervallen.

5.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van de heen en terug reis te berekenen.

 

Artikel 6 BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN

6.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 1. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en- of onjuiste informatie heeft verstrekt aan de rijschool, zoals in artikel 2.5 is benoemd.
 2. De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

 

Artikel 7 Aanvullende bepalingen

 • De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan schriftelijk worden vastgelegd.
 • De algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten die aangegaan zijn met de rijschool van kracht.

 

Artikel 8 Lespakketten

 • Indien de leerling een lespakket heeft aangeschaft en is aan het einde van het lespakket nog niet toe aan het praktijkexamen, dan kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het afleggen van het rijexamen, tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren dienen voorafgaand aan de les of aan het einde van de les betaald te worden.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

 

Artikel 9 Vrijwaring

 • Indien de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en- of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
 1. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden, tijdens autorijlessen. De Rijschool draagt zelf het risico, tenzij de leerling meerdere keren is gewaarschuwd over zijn gedrag.
 2. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol, drugs en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het is verboden tijdens de rijles, medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden worden op de verpakking van het medicijn aangeduid. Indien de leerling toch tijdens de rijles dergelijke medicijnen gebruikt en hierdoor een aanrijding of schade veroorzaakt, dan wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. Neem altijd contact op met de rijschool als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
 • De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto of motor besturen. Indien de leerling niet de waarheid heeft verstrekt en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en- of schade veroorzaakt aan derden.

 

Artikel 10 Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.